Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Colen (versie april 2016)

Artikel 1 Algemeen

1. Advocatenkantoor Colen is de eenmanszaak van mr. J.M.H.J. Colen, KvK nummer 14086108. 2. Advocatenkantoor Colen verleent haar diensten, ongeacht of daar een beloning voor is afgesproken, uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

 • Alle opdrachten aan Advocatenkantoor Colen worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door mr. J.M.H.J. Colen.
 • Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband door Advocatenkantoor Colen bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 • De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Anderen dan de opdrachtgever mogen niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij dat door Advocatenkantoor Colen uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.
 • Advocatenkantoor Colen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.Advocatenkantoor-Colen.nl .

Artikel 2 Gratis intakegesprek

 1. Advocatenkantoor Colen houdt een gratis intakegesprek van maximaal een uur.
 2. Het kantoor is niet verplicht om zaken via het intakegesprek in te nemen. Indien Advocatenkantoor Colen besluit om de zaak niet in te nemen, zal waar mogelijk worden doorverwezen naar een advocaat of een derde. Aan een doorverwijzing (of het ontbreken daarvan) kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Uitvoering opdracht

 1. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand, nadat deze door Advocatenkantoor Colen is aanvaard.
 2. Bij het verstrekken van de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden dient de opdrachtgever een geldig legitimatiebewijs en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel  ter inzage af te geven (zie artikel 8 onder punt 1).
 3. Met de werkzaamheden zal pas een aanvang worden gemaakt nadat de opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de door Advocatenkantoor Colen verzonden opdrachtbevestiging terwijl tevens het gevraagde voorschot is voldaan en, bij zaken die op

basis van gefinancierde rechtsbijstand worden verricht, de toevoeging is verstrekt en de door de Raad van Rechtsbijstand aan de opdrachtgever opgelegde eigen bijdrage is betaald.

 • Advocatenkantoor Colen zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De verleende opdracht houdt voor Advocatenkantoor

Colen een inspanningsverplichting in, geen resultaatsverplichting. Advocatenkantoor Colen kan aldus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.

 • De opdrachtgever wordt op de hoogte gehouden van alle belangrijke ontwikkelingen in de zaak. De informatie-uitwisseling kan per e-mail plaatsvinden.
 • Advocatenkantoor Colen is gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen. De keuze van de door Advocatenkantoor Colen in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het inschakelen van derden geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever (zie ook artikel 6 onder punt 4).
 • Advocatenkantoor Colen heeft het recht haar werkzaamheden voor de opdrachtgever zonder nadere aankondiging op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen, bedoeld in artikel 5 onder punt 5 of onder punt 9, tweede gedachtestreepje, heeft voldaan (zie ook artikel 5 onder punt 6).

Advocatenkantoor Colen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van de opdrachtgever die hierdoor ontstaat (zie artikel 6 onder punt 5).

 • Indien twee of meer personen samen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht na te komen.
 • Werkzaamheden die voortvloeien uit het direct of indirect in ontvangst nemen van gelden in verband met een verleende opdracht worden tot de opdracht gerekend, ook als deze werkzaamheden door een derde worden veroorzaakt.

Artikel 4 Opzeggen van de opdracht

 1. De opdrachtgever kan op ieder moment de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Ook Advocatenkantoor Colen is bevoegd de overeenkomst op te zeggen.
 2. In beide hierboven genoemde gevallen wordt een einddeclaratie toegezonden. Op de einddeclaratie is het bepaalde in artikel 5 onder de punten 5 t/m 8 voor zoveel noodzakelijk van overeenkomstige toepassing.
 3. Het dossier blijft eigendom van Advocatenkantoor Colen. Tegen betaling van kopieerkosten en een vergoeding voor kopieerwerkzaamheden kan op verzoek een afschrift van het dossier worden verkregen.
 4. Bij overdracht van de zaak aan een andere advocaat zal het dossier rechtstreeks aan de andere advocaat worden toegezonden. In dat geval komen de kosten die zijn verbonden aan het doorsturen van het dossier voor rekening van de opdrachtgever en dienen deze vooraf te worden betaald.

Artikel 5 Financiële afspraken

1. Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever voor de uitvoering van een opdracht honorarium verschuldigd, te vermeerderen met BTW.

Advocatenkantoor Colen is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. 2. Het honorarium wordt berekend door het aantal gewerkte uren (inclusief reistijd) te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Advocatenkantoor Colen is gerechtigd het uurtarief per 1 januari van elk jaar aan te passen. De nieuwe tarieven gelden niet voor lopende overeenkomsten.

 • Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de opdrachtgever. Onder verschotten wordt onder meer verstaan griffierecht, deurwaarderskosten en uittrekselkosten.
 • Indien een namens de opdrachtgever gevoerde procedure wordt verloren, is de opdrachtgever verplicht de proceskosten waartoe hij is veroordeeld aan de tegenpartij te betalen.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal door Advocatenkantoor Colen maandelijks worden gedeclareerd. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.
 • Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft Advocatenkantoor Colen het recht, zonder nadere aankondiging, haar werkzaamheden voor de opdrachtgever in het kader van de verleende opdracht op te schorten (zie ook artikel 3 onder punt 7). Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling over te gaan van de op dat moment openstaande facturen, alsook nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten.
 • Indien Advocatenkantoor Colen genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen jegens de opdrachtgever, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever stemt bij voorbaat in met verrekening van voor hem bestemde gelden, die worden aangehouden op de derdenrekening en/of lopende rekening van Advocatenkantoor Colen, met openstaande declaraties, ongeacht op welk dossier van opdrachtgever of op welke werkzaamheden deze declaraties betrekking hebben.
 • Bij aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) geldt het volgende (voor meer informatie over toevoegingen zie www.rvr.org).
 • Wordt de toevoeging verstrekt, dan is de opdrachtgever een eigen bijdrage

verschuldigd, welke door Advocatenkantoor Colen in rekening wordt gebracht. Daarnaast moet de opdrachtgever in geval van een gerechtelijke procedure griffierecht en uittrekselkosten betalen (verschotten).

 • Advocatenkantoor Colen is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten. Het bepaalde in artikel 5 onder punt 8 is van overeenkomstige toepassing.
 • De opdrachtgever wordt erop gewezen dat ook wanneer er wordt geprocedeerd op basis van een toevoeging, er altijd het risico bestaat van veroordeling in de proceskosten van de tegenpartij. Dit risico wordt niet gedekt door de toevoeging. – Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging (tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is de opdrachtgever gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het uurtarief dat gold ten tijde van het aanvragen van de toevoeging. In dat geval komen ook de kosten van de deurwaarder en een eventuele verhoging van het griffierecht voor rekening van de opdrachtgever. NB Het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en tot strafvervolging.
 • Een vergoeding in de proceskosten die door de tegenpartij wordt betaald, komt uitsluitend ten gunste van Advocatenkantoor Colen. Dit is slechts anders indien de opdrachtgever (achteraf) niet in aanmerking blijkt te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (zie voorgaand gedachtestreepje) en alle facturen inzake werkzaamheden op basis van het uurtarief volledig zijn voldaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Advocatenkantoor Colen voert de aan haar verstrekte opdracht uit met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken. In het geval dat Advocatenkantoor Colen nochtans in deze verplichting, of in enige andere verplichting, toerekenbaar tekortschiet, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door mr. Colen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het volgens de polis geldende eigen risico.  Onder ‘opdracht’ dient in het kader van dit artikel tevens te worden verstaan een tijdens het intakegesprek (artikel 2) voorgelegde vraag.
 2. Aansprakelijkheidsverzekeringen kennen beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan Advocatenkantoor

Colen in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar betaalde bedrag (exclusief BTW), behoudens opzet of grove schuld.

Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 • Advocatenkantoor Colen is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden (zie artikel 3 onder punt 6).

Advocatenkantoor Colen is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en ingeschakelde derden gelden of die door deze derden worden bedongen te aanvaarden. Advocatenkantoor Colen zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door deze derden betreft. 5. Advocatenkantoor Colen is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van opschorting van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 onder punt 7.

6. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Colen tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Advocatenkantoor Colen.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Dossiers zullen gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Advocatenkantoor Colen voor het laatst (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak zijn verricht.
 2. Op verzoek van de opdrachtgever kan het dossier na ommekomst van de hiervoor  genoemde bewaartermijn aan opdrachtgever worden geretourneerd. Advocatenkantoor

Colen zal de kosten van toezending van het dossier in rekening brengen bij opdrachtgever.

Artikel 8 Privacy

 1. Advocatenkantoor Colen is in verband met geldende (toezicht)wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, verplicht om de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en om onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties bij het bevoegde gezag te melden.

Door Advocatenkantoor Colen een opdracht te geven bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en verleent hij voor zover nodig daartoe zijn toestemming.

 • Voor de uitvoering van de door de opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet Persoonsgegevens.

Advocatenkantoor Colen zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

 • Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer van

Advocatenkantoor Colen geschiedt onversleuteld, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk  en schriftelijk anders heeft verzocht en Advocatenkantoor Colen schriftelijk heeft bevestigd daarin  te zullen bewilligen.

 • Bij aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand (zie artikel 5 onder punt 9) wordt de opdrachtgever geacht:
 • ermee bekend te zijn dat de Raad voor Rechtsbijstand informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens partner) inwint bij overheidsinstanties, zoals de Gemeentelijke Basisadministratie en de Belastingdienst;
 • ermee bekend te zijn dat aan de Raad verstrekte gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand.

Artikel 9 Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Colen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen een opdrachtgever en Advocatenkantoor Colen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij een van de partijen ervoor kiest de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur te volgen (zie de klachtenregeling van Advocatenkantoor Colen en www.geschillencommissie.nl).